BIP - Przedszkole Nr 269 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 269

Przedszkole nr 269 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 269.

  • Data publikacji strony internetowej: 02-09-2009
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07-01-2014

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Aktualizacja deklaracji 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Jędrysiak ajedrysiak@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 838 80 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Smoczej.

Dojścia piesze są od ulic: Okopowej, Smoczej i Al. Jana Pawła II .

Dojazd :

Tramwaj: 1, 17, 22, 27, 33, 41.

Autobus: 180, 157.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole nr 269 stanowi wolnostojący budynek parterowy, w całości podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście na teren przedszkola, następuje bezpośrednio z pasa pieszego prowadzącego do furki i głównego wejścia budynku. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym.


Raport dostepnosci.pdf


 
 
Wprowadził Jankowska-Kacprzak Renata (Przedszkole nr 263) 22-09-2020
Aktualizujący Jędrysiak Agnieszka (Przedszkole nr 269) 29-03-2021
Zatwierdzający Jędrysiak Agnieszka (Przedszkole nr 269) 29-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-03-2021
Liczba odwiedzin: 273
Rejestr zmian