BIP - Przedszkole Nr 269 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

 

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące skierowane do dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1)   wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)   kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)   rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)   stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)   buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)   wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznych;

10) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały „Zanim będę uczniem”.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.A.Jedrysiak 27-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.a.jedrysiak 07-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.a.jedrysiak 07-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-01-2014
Liczba odwiedzin: 1000
Rejestr zmian