Przedszkole Nr 269
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 269 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci a także rodziców.

Wychowankom zapewniamy dobrą opiekę, wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa oraz ciekawe zajęcia edukacyjne, poznawanie świata poprzez doświadczanie i zabawę pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli.

Pamiętamy, iż każde dziecko jest odrębną, niepowtarzalną jednostką. Pomagamy mu rozwinąć jego własny potencjał twórczy i poznawczy.

Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, wiary we własne siły, umiejętności współżycia z ludźmi oraz w zgodzie z naturą.

Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:

1. planują, prowadzą oraz monitorują pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą,

2. prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują prowadzone obserwacje:

3. sporządzają i przekazują rodzicom do dnia 30 kwietnia informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym rok, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkoły podstawowej, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

4. współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną.

 

*   wszyscy pracownicy przedszkola tworzą bezpieczne dla dzieci warunki pobytu
w przedszkolu oraz czuwają nad ich bezpieczeństwem,

*   wszyscy rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola przyjmują na siebie obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

*   pracownik dyżurujący w szatni czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,

*   po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice nie mogą pozostawać
z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci,

*   podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców opiekę nad dziećmi przejmują rodzice; w przypadku nieobecności w tym czasie rodziców dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel,

*   w przedszkolu organizowane są dla dzieci różnorodne zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i zasad bezpieczeństwa,

*   wszystkie zajęcia prowadzone poza terenem przedszkola organizowane są zgodnie z regulaminem wyjść i wycieczek,

*   w przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – wyjątek od tej zasady stanowić mogą sytuacje, w których podanie leku ratuje życie dziecka,

*   dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka

 

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

*  jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców, niezależnie od ich pochodzenia,  stanu majątkowego, wyznania itp.,

*   prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu,

*   przestrzegania praw dziecka.

 

 

Nasze dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa. Współpracujemy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając dzieciom i rodzicom, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

Podejmujemy wiele działań na rzecz naszych wychowanków i przedszkola. Organizujemy różnorodne warsztaty stymulujące rozwój dzieci, zapraszamy ciekawych ludzi oraz organizujemy wiele wycieczek.

3.              Na terenie przedszkola raz w miesiącu wystawiane są teatrzyki.

Integrujemy środowisko rodzinne i lokalne poprzez organizowanie festynów rodzinnych. Tradycją naszego przedszkola jest jesienny festyn rodzinny.

Naszym przedszkolakom umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych. Wyboru rodzaju zajęć organizowanych w przedszkolu w każdym roku szkolnym dokonuje Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem i w oparciu o indywidualne deklaracje składane przez rodziców.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.A.Jedrysiak 27-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.a.jedrysiak 07-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.a.jedrysiak 07-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-01-2014
Liczba odwiedzin: 991
Rejestr zmian