Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące skierowane do dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
1)   wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)   buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)   kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)   rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)   stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)   troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)   buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)   wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)   kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznych;
10) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały „Zanim będę uczniem”.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa