Przedszkole Nr 269
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 269 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 269 jest przedszkolem publicznym:

a.    realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b.    zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący; działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa; obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01 - 206 Warszawa; sprawozdania finansowe placówki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

c.    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

d.   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

e.    organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

f.    funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

g.    szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu organizacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym. 

 

W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów, zlokalizowanych w jednym budynku.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

1)     dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 i 4-letnich, 4 i 5-letnich, 5 i 6-letnich w oddziałach.

2)     praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający właściwe planowanie zajęć w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy, przebieg wychowania i kształcenia oraz z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Nauczyciele organizują codziennie zajęcia programowe, w każdej grupie wiekowej. Zajęcia mają charakter otwarty – poza zaplanowanymi działaniami nauczyciele uwzględniają pomysły i propozycje dzieci, zapewniają im możliwość dokonywania wyboru formy aktywności. Zajęcia zaczynają się po śniadaniu a ich tematyka kontynuowana jest w ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

Ramowy rozkład dnia:

Grupy młodsze:

 

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

07.00 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

 

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

20 min. ZD

08.20 – 08.30

Zabawa ruchowa

10 min.   D

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

30 min. OP

09.00 – 09.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

20 min    D

09.20 – 10.00

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

40 min. ZD

10.00 – 11.50

Czynności samoobsługowe
w szatni.

Pobyt w ogrodzie,

spacery i wycieczki.

30 min. OP

 

80 min. OG

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

10 min.    D

12.00 – 13.00

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Czynności samoobsługowe – mycie zębów.

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

60 min. OP

13.00 – 14.40

Odpoczynek poobiedni.

Słuchanie muzyki lub bajek.

Czynności samoobsługowe – rozbieranie się
i ubieranie, toaleta.

 

14.45 – 14.55

Zabawa ruchowa

 

14.55 – 15.10

Podwieczorek

 

15.10 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Grupy starsze:

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

Sprawdzenie

07.00 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

 

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

20 min. ZD

08.20 – 08.30

Ćwiczenia poranne

10 min.   D

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

30 min. OP

09.00 – 09.40

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

40 min    D

09.40 – 10.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

40 min. ZD

10.20 – 11.50

Czynności samoobsługowe
w szatni.

Pobyt w ogrodzie,

spacery i wycieczki.

20 min. OP

 

70 min. OG

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

10 min.   D

12.00 – 13.00

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Czynności samoobsługowe – mycie zębów.

30 min. OP

12.30 – 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

30 min. OP

13.00 – 14.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.

Od godziny 13.00 - możliwość uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, odbywających się na podstawie zgłoszenia dziecka przez rodziców.

 

14.20 – 14.30

Zabawa ruchowa

 

14.30 – 14.45

Podwieczorek

 

14.45 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań
lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone są przez organ prowadzący (tekst ujednolicony zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami:
nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. i nr 2317/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2012 r.)

 

Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą opłatę za żywienie.

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 269.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.A.Jedrysiak 27-12-2012
Aktualizujący Jędrysiak Agnieszka (Przedszkole nr 269) 13-05-2019
Zatwierdzający Jędrysiak Agnieszka (Przedszkole nr 269) 13-05-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2019
Liczba odwiedzin: 1181
Rejestr zmian